วันพุธที่ 22 ก.พ. พระสงฆ์วัดพุทธเมตตามหาบารมีและวัดวิมุตยาราม ได้ฉลองศรัทธาเจ้าภาพ คือคุณโยมโจ๊กและคุณโยมแม่ยุพิน ในการทำบุญอุทิศแด่คุณพ่อคุณแม่และน้องชาย ทุกคนมีความสุขต่างก็อิ่มบุญอิ่มท้องกันทั่วหน้ากัน ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพและบริวารญาติธรรมวัดพุทธเมตตามหาบารมีทุกท่าน ที่ได้มาแสดงความมีน้ำใจกับเจ้าภาพ ความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น เกณฑ์มาตรฐานในการวัดว่าคนๆ นั้นจะมีพื้นฐานหรือมีภาชนะในการรองรับบุญกุศลความดีได้มากเพียงใดก็ต้องดู ความกตัญญูกตเวทีของคนๆ นั้น หากคนๆ นั้นมีความกตัญญูเป็นฐานแล้ว การจะก่อร่างสร้างบุญให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ย่อมทำได้ บุญนั้นก็มีความแข็งแรงยั่งยืน
พระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธวจนะว่า “ภูมิ เว สัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตา” ความกตัญญูเป็นพื้นฐานของคนดี. องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสโดยสรุปในเรื่องนี้ไว้ว่า บุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้ มีอยู่ 2 ประเภทคือ ผู้ที่มีความกตัญญูรู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และผู้ที่มีความกตเวที. เจริญพร